ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 09-07-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 13 Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2024».
2. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων – 18μηνη (έτη 2022 – Α’ εξάμηνο 2023).
3. Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ Τ.Κ. ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΑΠΟ ΑΗ ΛΙΑ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΡΑΧΗΣ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ & ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΦΙΛΩΤΙΟΥ».
4. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
5. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
6. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής προμηθειών.
7. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης σύμβασης: «Μελέτες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικού Καθαρισμού) του οικισμού “Απόλλωνας” του Δήμου Δρυμαλίας».
8. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης σύμβασης: «Προμελέτη του έργου ’’Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ακαθάρτων Οικισμού Απόλλωνα Δήμου Δρυμαλίας’’
9. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ WC ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ».
10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακαίνιση Δημοτικών WC Χώρας Νάξου».
11. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΜΟΙΡΕΣ ΤΗΣ ΤΚ ΑΠΕΡΑΘΟΥ».
12. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022.
13. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 492/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη συμπλήρωση δικαστικών επιμελητών.
14. Έγκριση άσκησης προσφυγής ενώπιων της Ειδικής Επιτροπής άρθρου 152 Ν.3463/2006.
15. Έγκριση μείωσης τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, όταν δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου (άρθρο 65 παρ.3 Ν.4688/20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν.4795/17-04-2021).
16. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΝΑΞΟΥ».
17. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.
18. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Comments are closed.