ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Νάξος, 31-07-2020

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.163/33282/29.05.2020 με ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) στις 05 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

2.    Έγκριση παράτασης σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΛΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΝΑΞΟ».

3.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

4.    Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.

5.    Αίτηση συμβιβασμού επί αγωγής.

6.    Αίτημα του Βιλαντώνη Βασιλείου για διαγραφή οφειλής.

7.    Αποδοχή δωρεάς από την Πρεσβεία της Σουηδίας για την Κ. Δονούσας.

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Δήμαρχος

 

Σχόλια are closed.