ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 15-10-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 19 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2024».
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ».
3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021-2022.
4. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
5. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
6. Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 25-11-2019 προγραμματικής σύμβασης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ν. ΝΑΞΟΥ» μεταξύ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
7. Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας σύμβασης για τη μελέτη «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΑΓΚΡΙΟΥ».
8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ».
9. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ–ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ» και «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 9-1-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΛΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΑΝΩΝ».
10. Έγκριση της υπ’ αρ. 52/2021 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά αναμόρφωση (4η) του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2021.
11. Έγκριση της υπ’ αρ. 134/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά αναμόρφωση (3η) του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2021.
12. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων μηνός Οκτωβρίου 2021, για έγκριση παραστάσεων.
13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.
14. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.