ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 26-11-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 30 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικών, φανερών και προφορικών δημοπρασιών για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στις Κοινότητες Χαλκείου και Βίβλου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης των εργασιών: «Συντήρησης δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης» στις Δημοτικές Κοινότητες των Μικρών Κυκλάδων.
3. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης των εργασιών: «Καθαρισμός υδατοδεξαμενών» στις Δημοτικές Κοινότητες των Μικρών Κυκλάδων».
4. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης των εργασιών: «Συντήρηση ελικοδρομίων» στις Δημοτικές Κοινότητες των Μικρών Κυκλάδων».
5. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευές σε χώρους πρασίνου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
6. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας: «Ευπρεπισμός και προστασία κοινόχρηστων χώρων στις Κοινότητες Δονούσας, Ηρακλειάς και Κουφονησίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
7. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας: «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Δρυμαλιας, Κοινότητας Σχοινούσας και Κοινότητας Δονούσας».
8. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας: «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Νάξου, Κοινότητας Ηρακλειάς και Κοινότητας Κουφονησίων ».
9. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη «Αποξήλωση Στ. ΧΤ λόγω διαμόρφωσης χώρου στην περιοχή ’’Σ/Μ ΒΙΔΑΛΗ’’ Χώρας Νάξου» (ΑΟΕ 435).
10. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης Στ. ΦΟΠ και 2 Φ.Σ. στην περιοχή «Σ/Μ Βιδάλη» στην Χώρα Νάξου (ΑΟΕ 436/2021).
11. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης 3 νέων Στ. ΦΟΠ και 3 Φ.Σ. στην περιοχή Δημοτικό Σχολείο Μέσης Ποταμιάς Νάξου (ΑΟΕ 437/2021).
12. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη αποξήλωσης 2 Στ. ΦΟΠ στην περιοχή Λάκκος της Κοινότητας Βίβλου Νάξου (ΑΟΕ 438/2021).
13. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη μετατόπισης επιτόνου Χ.Τ. λόγω διάνοιξης δρόμου στην περιοχή της Κοινότητας Βίβλου Νάξου (ΑΟΕ 439/2021).
14. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την προκαταβολή 8% της συμμετοχής του Δήμου στη δαπάνη της προμελέτης επέκτασης δικτύου Μ.Τ. και τοποθέτηση νέου Υ/Σ ΦΟΠ στην περιοχή “Σαλιαράκη Αγγιδίων” της Κοινότητας Χώρας Νάξου (ΑΟΕ 440/2021).
15. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την προκαταβολή 8% της συμμετοχής του Δήμου στη δαπάνη της προμελέτης επέκτασης δικτύου Μ.Τ. και τοποθέτηση νέου Υ/Σ ΦΟΠ στην περιοχή «Μυρίση Κανά στην Κοινότητα Κορωνίδας Νάξου (ΑΟΕ 441/2021).
16. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την προκαταβολή 8% της συμμετοχής του Δήμου στη δαπάνη της προμελέτης τοποθέτησης νέου Υ/Σ ΦΟΠ στην περιοχή “Στροβίλια – Σκεπόνι” της Κοινότητας Κορωνίδας Νάξου (ΑΟΕ 442/2021).
17. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
18. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
19. Έγκριση μείωσης και επιστροφής τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, όταν δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου ετών 2020 και 2021 (άρθρο 65 παρ.3 Ν.4688/20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν.4795/17-04-2021).
20. Έγκριση αποδοχής χρηματικής δωρεάς.
21. Λήψη απόφασης επί αιτήματος έγκρισης πρακτικής άσκησης, σπουδαστή του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Νάξου, στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
22. Λήψη απόφασης επί αιτήματος διαγραφής προσαυξήσεων.
23. Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 224/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
24. Εισήγηση άσκησης παρέμβασης στο Ειρηνοδικείο Νάξου.
25. Έγκριση της υπ’ αρ. 61/2021 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά αναμόρφωση (7η) του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2021.
26. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.
27. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.