ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 10-12-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 15 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού 1ου & 2ου σταδίου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συγκοινωνιακό έργο έτους 2022».
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021-2022.
3. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟΚΑ ΔΕ Νάξου».
4. Έγκριση διαγραφής οφειλών ύδρευσης.
5. Έγκριση διαγραφής οφειλών ΤΑΠ και ΔΤ/ΔΦ και επανυπολογισμός.
6. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
7. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
8. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
9. Λήψη απόφασης για μη άσκηση έφεσης κατά αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου.
10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.
11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.
12. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού δημοτικών τελών ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022.
14. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού δημοτικών τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2022.
15. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού δημοτικών του τρόπου καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022.
16. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού δημοτικών τελών διαφήμισης για το έτος 2022
17. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού δημοτικών τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2022.
18. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διατήρηση σε ισχύ των αποφάσεων επιβολής φόρων και τελών.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.