ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 24-12-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 28 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη μετεγκατάσταση του ΚΕΠ Νάξου στην Κοινότητα Νάξου.
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συγκοινωνιακό έργο έτους 2022».
3. Έγκριση άγονου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τμήματα της προμήθειας χημικών ύδρευσης, αποχέτευσης, αφαλάτωσης.
4. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων για την κατασκευή παιδικών χαρών».
5. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου εκδηλώσεων στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Εγγαρών».
6. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αγίου Αρσενίου».
7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Κατασκευή νέων τάφων στα υφιστάμενα νεκροταφεία».
8. Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς.
9. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
10. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
11. Ορισμός δικαστικών επιμελητών για τη διεκπεραίωση αναγκαστικών μέτρων και επίδοσης νομικών εγγράφων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
12. Έγκριση άσκησης ενδικοφανών προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων Λιμεναρχείου Νάξου.
13. Λήψη απόφασης περί έγκριση αίτησης και εντολή εκπροσώπησης.
14. Έγκριση διαγραφής οφειλών ύδρευσης.
15. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.
16. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.