ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Νάξος, 13-08-2020

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.163/33282/29.05.2020 με ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) στις 17 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής οδού στη Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».

2.    Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αγ. Αρσενίου».

3.    Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων τελών ύδρευσης.

4.    Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021.

5.    Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.

6.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων».

7.    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

8.    Ανάκληση της υπ’ αρ. 227/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη εκ νέου απόφασης για την εξειδίκευση των αναφερόμενων στην υπό ανάκληση απόφαση πιστώσεων, τροποποιημένων κατά το ορθό.

9.    Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το ΔΛΤ Νάξου για την αποκομιδή απορριμμάτων κλπ από χώρους ευθύνης Δ.Λ.Τ. Νάξου.

10. Ανάκληση της υπ’ αρ. 132/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων-έτη 2020-2021 (18μηνο) και λήψη νέας, κατόπιν συμμόρφωσης με την υπ’ αρ. 852/2020 Απόφαση Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

11. Υποβολή μήνυσης κατ’ αγνώστων.

 

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Δήμαρχος

Σχόλια are closed.