ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 11-02-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 15 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση δρόμων Αγίου Αρσενίου και Βίβλου».
3. Eπικαιροποίηση της υπ’ αρ. 21/01-02-2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της μελέτης: «Μελέτες στατικής επάρκειας κτιρίων», λόγω ορθής επανάληψης του πρακτικού.
4. Συγκρότηση επιτροπών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων».
5. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
6. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
7. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χώρου από τον κ. Μαύρο Σταμάτιο για εκτέλεση προγράμματος στειρώσεων αδεσπότων γατών στην Κοινότητα Κουφονησίων από εθελοντή κτηνίατρο.
8. Έγκριση υποβολής πρότασης έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης Μελάνων – Αγ. Θαλλελαίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» στην πρόσκληση με κωδικό: 14.29.14.17 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3340 του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος- προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)».
9. Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για καταβολή αποζημίωσης σε πολίτη.
10. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου Κοινότητας Δαμαριώνα.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.