ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 04-03-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 08 Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021-2022.
2. Έγκριση πληρωμής χρηματοδοτούμενων μισθωμάτων έτους 2021.
3. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
4. Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης προκαταβολής.
5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017), έτους 2022.
6. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
7. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας πόσιμου νερού αφαλάτωσης.
9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας οχημάτων και μεταφορικών μέσων δήμου με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).
10. Εισήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών 2020».
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Νάξου»
12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας για την προμήθεια νέας μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίων (Παραγωγής Πόσιμου Νερού 600m3/ημέρα).
13. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Μικρών Κυκλάδων σε νόμιμο αποδέκτη στη Νάξο».
14. Έγκριση παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων.
15. Απάντηση εξώδικης δήλωσης–πρόσκλησης-διαμαρτυρίας.
16. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.
17. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.