ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 11-03-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 15 Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση και Λειτουργία Εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. Νάξου 2022-2025».
2. Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Κοινότητα Νάξου και στον οικισμό Αγγιδίων-Νάξου.
3. Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδού», στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» ΔΡΑΣΗ 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
4. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 501/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διαγραφής οφειλών ύδρευσης, ως προς τη χρονική περίοδο και το ποσό.
5. Έγκριση διαγραφής οφειλών ύδρευσης.
6. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
7. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
8. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας «Λειτουργία περιπτέρων ανακύκλωσης, στις Κοινότητες Δονούσας – Ηρακλειάς – Κουφονησίων και Σχοινούσας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
9. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων» στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας – Ηρακλειάς – Σχοινούσας και Κουφονησίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
10. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ».
11. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
12. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.