ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 21-04-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 27 Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Κοινότητα Χαλκείου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
3. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών ύδρευσης, αποχέτευσης, αφαλάτωσης.
4. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
5. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
6. Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή και εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων – Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του αρθ. 10 του Ν. 4830/2021», στην Πρόσκληση XII του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”.
7. Λήψη απόφασης περί δικαστικής εκπροσώπησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενώπιον της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθ. 2037/2021 παραπεμπτικής απόφασης του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ.
8. Έγκριση άσκησης πρόσθετης παρέμβασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου.
9. Υποβολή στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 1ου τριμήνου έτους 2020 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
10. Υποβολή στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2ου τριμήνου έτους 2020 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
11. Υποβολή στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 3ου τριμήνου έτους 2020 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
12. Υποβολή στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 4ου τριμήνου έτους 2020 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
13. Έγκριση απολογισμού χρήσης έτους 2020.
14. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.