ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9/9/2020 και ώρα 12:00 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Νάξος, 04-09-2020

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.163/33282/29.05.2020 με ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) την 9η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αγ. Αρσενίου».

2.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Επείγουσα Αποκατάσταση Ζημιών μετά τη Θεομηνία από τις 5 έως τις 9-1-2020 για την προστασία της πηγής στη θέση Μελετίνης της Κοινότητας Μονής & του Αντλιοστασίου Ύδρευσης του οικισμού Μύλοι της Κοινότητας Μελάνων».

3.    Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.

4.    Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων μηνός Σεπτεμβρίου 2020, για έγκριση παραστάσεων.

5.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Δήμαρχος

 

Σχόλια are closed.