ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 13-05-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 17η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης ενός (1) επιτοίχιου Φ.Σ. και επτά (7) επιστύλιων Φ.Σ. σε υπάρχοντες Στ. Χ.Τ. στην περιοχή Τρίποδες Νάξου.
2. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης δύο (2) επιτοίχιων Φ.Σ. και δύο (2) επιστύλιων Φ.Σ. σε υπάρχοντες Στ. Χ.Τ. στην περιοχή Αγ. Θαλάλαιος Μελάνων Νάξου.
3. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης τεσσάρων (4) επιστύλιων Φ.Σ. σε υπάρχοντες Στ. Χ.Τ. στην περιοχή Ποταμιάς Νάξου.
4. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης τριών (3) επιστύλιων Φ.Σ. σε υπάρχοντες Στ. Χ.Τ. στην περιοχή Βιδάλη Χώρας Νάξου.
5. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης δύο (2) επιτοίχιων Φ.Σ. και ενός (1) επιστύλιου Φ.Σ. σε υπάρχοντα Στ. Χ.Τ. στην περιοχή Γλυνάδο Νάξου.
6. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης τεσσάρων (4) επιστύλιων Φ.Σ. σε υπάρχοντες Στ. Χ.Τ. και μιας παροχής ΦΟΠ στην περιοχή Βαγιές στο Λειβάδι Αγ. Αρσενίου Νάξου.
7. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης εννέα (9) επιστύλιων Φ.Σ. σε υπάρχοντες Στ. Χ.Τ. και μιας παροχής ΦΟΠ στην περιοχή Λειβάδι Νάξου.
8. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης τεσσάρων (4) επιστύλιων Φ.Σ. σε υπάρχοντες Στ. Χ.Τ. και μιας παροχής ΦΟΠ στην περιοχή Λειβάδι Νάξου.
9. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης ενός (1) επιστύλιου Φ.Σ. σε υπάρχοντα Στ. Χ.Τ. και μιας παροχής ΦΟΠ στην περιοχή Λειβάδι Νάξου.
10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας οχημάτων και μεταφορικών μέσων δήμου με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
11. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
12. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
13. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»
14. Λήψη απόφασης περί διαγραφής τμήματος λογαριασμού ύδρευσης.
15. Λήψη απόφασης περί ασκήσεως ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 117/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
16. Λήψη απόφασης περί αλλαγής ονόματος οφειλέτη σε βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.