ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Νάξος, 20-05-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αριθμ πρωτ.:8233
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 24η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια γάλακτος δικαιούμενων υπαλλήλων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για 18 μήνες (β εξάμηνο 2022 και όλο το 2023).
2. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος της Σύμβασης για την: «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Νάξου» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
3. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης έργου :<Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη Νάξο>
4. Εισήγηση στο Δ.Σ. καθορισμού τελών χρήσης αθλητικών χώρων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
5. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
6. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων
7. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
8. Έγκριση 1ηςαναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.