ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  Νάξος, 27-05-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                                                                                                                                                                                      Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Νάξου.
2. Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη μετεγκατάσταση του ΚΕΠ Νάξου στην Κοινότητα Νάξου.
3. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ευφυών Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης Δήμου Νάξου& Μικρών Κυκλάδων».
4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021-2022.
5. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Λειτουργία, διαχείριση και προβολή των μουσείων της κοινότητας Απειράνθου και του θεατρικού μουσείου «Ιάκωβος Καμπανέλλης» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
7. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
8. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ» και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής.
9. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ».
10. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύναψη δανειστικών συμβολαίων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
11. Λήψη απόφασης περί εκπροσώπησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Νάξου.
12. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου τέλους 2%.
13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού τελών χρήσης αθλητικών χώρων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
14. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.