ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 14-07-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 18η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση ταχυδιυλιστηρίου Εγγαρών» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
2. Έγκριση μελέτης έργου: «Αναμόρφωση κεντρικού αστικού οδικού περιβάλλοντος της πόλης της Νάξου», έγκριση υποβολής της Πράξης στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (πρόσκληση του ΥΠ.ΕΣ. με α.π. 43972/1-7-2022), που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
3. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ».
4. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ Τ.Κ. ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΑΠΟ ΑΗ ΛΙΑ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΡΑΧΗΣ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΚΑΙ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΦΙΛΩΤΙΟΥ».
5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ».
6. Eπικαιροποίηση της υπ’ αρ. 221/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη διαγραφή ποσού εξειδίκευσης λόγω ακύρωσης του camp καλαθοσφαίρισης.
7. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
8. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.