ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 09-09-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 13η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση ταχυδιυλιστηρίου Εγγαρών».
2. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Φιλωτίου Νάξου».
3. Έγκριση παράτασης υποβολής Παραδοτέου 3.10 για την πράξη: NAXiOS ψηφιακή εφαρμογή ξενάγησης σε πολιτιστικούς πόρους και πλατφόρμα διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου Νάξου. Κωδικός MIS: 5010362.
4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Σφαγείου στη θέση ’’Μύλος’’ της Δ.Ε. Δρυμαλίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5. Eπικαιροποίηση της υπ’ αρ. 189/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την ακύρωση επιχορήγησης Αθλητικού Σωματείου.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης της καταρτιζόμενης του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Χαλανδρίου Λαμπαδάκη Άννας του Γεωργίου, στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
8. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού Μ.Ε. & Μ.Σ.
9. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού Κ.Β.
10. Ενημέρωση δικαστικής υπόθεσης για έγκριση παράστασης.
11. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
12. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
14. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.