ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Νάξος,                                                    16-09-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 20η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”.
2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».
3. Έγκριση 2ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ».
4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Ν. ΒΛΑΚΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΧΑΛΚΕΙΟΥ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».
5. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων μηνός Σεπτεμβρίου 2022, για έγκριση παράστασης.
7. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
8. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
9. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.