ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 21-10-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 25η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών ύδρευσης, αποχέτευσης, αφαλάτωσης.
2. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
3. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες καθαριότητας Κοιμητηρίων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών έτους 2018».
5. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Επισκευή- Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
6. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης σταθμού ποιοτικού ελέγχου πόσιμου νερού στη «Μέσα Γειτονιά» της Κοινότητας Εγγαρών Νάξου (ΑΟΕ 333/2022).
7. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης κοινοτικού αντλιοστασίου Α’ (πηγάδι θάλασσας) στη «Μερσίνη» της Κοινότητας Σχοινούσας (ΑΟΕ 334/2022).
8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
9. Λήψη απόφασης διαγραφής χρεών σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων.
10. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς.
11. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
12. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
13. Υποβολή στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 1ου τριμήνου έτους 2022.
14. Υποβολή στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2ου τριμήνου έτους 2022.
15. Υποβολή στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 3ου τριμήνου έτους 2022.
16. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
17. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.