ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος,                                     18-11-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 22η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Τροποποίησης – Επικαιροποίησης μελέτης έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδού από δρόμο Χώρας Νάξου – Αγίου Προκοπίου έως όριο οικισμού Αγίας Άννας» και των Τευχών Δημοπράτησης.
2. Έγκριση διαγραφής οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
3. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης τοποθέτηση επιστύλιων και επιτοίχιων Φ.Σ. από ΔΕΔΔΗΕ.
4. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης εξηλεκτρισμού αγροτικών περιοχών.
5. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
6. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
7. Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών Διενέργειας / Αξιολόγησης για συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών καθώς και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για το έτος 2023
8. Συγκρότηση Επιτροπών για την Παρακολούθηση και Παραλαβή Συμβάσεων Προμηθειών και Παραλαβής Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, για το έτος 2023.
9. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 358/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την ημερομηνία λήξης της πράξης: NAXiOS – ψηφιακή εφαρμογή ξενάγησης πολιτιστικών πόρων και πλατφόρμα διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου Νάξου – Κωδικός MIS: 5010362.
10. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μονάδων Η/Υ και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού.
11. Έγκριση της υπ’ αρ. 66/2022 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά αναμόρφωση (9η) του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2022.
12. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.
13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.