ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 02-12-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 22307
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 6η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού άγονου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες καθαριότητας Κοιμητηρίων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
2. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συγκοινωνιακό έργο έτους 2023».
3. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ετών 2022-2023.
4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου και υπαίθριου προαύλιου χώρου για αποθήκες και στέγαση εξωτερικών συνεργείων υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση-παραχώρηση θέσης περιπτέρου στην Κοινότητα Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων 2023».
7. Έγκριση σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010 μεταξύ των Δήμων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και Αμοργού ως προς την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ).
8. Ορισμός δικαστικών επιμελητών για τη διεκπεραίωση αναγκαστικών μέτρων, επίδοση δικογράφων και λοιπών εγγράφων Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.
9. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
10. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
11. Έγκριση παραίτησης από προσφυγές.
12. Ενημέρωση δικαστικής υπόθεσης για έγκριση παράστασης.
13. Λήψη απόφασης περί άσκησης Προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων.
14. Έγκριση διαγραφής οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ. λόγω είσπραξης από ΕΛΤΑ.
15. Έγκριση μερικής διαγραφής οφειλής παράβασης Κ.Ο.Κ.
16. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
17. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.