ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νάξος, 25-09-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 18318/13.03.2020 με ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ, 40/20930/31.03.2020 ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ, 33282/29.05.2020 με ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 και 60249/22.09.2020 με ΑΔΑ Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) την 29η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διάνοιξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Τίμιος Σταυρός της Κοινότητας Φιλωτίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

2.    Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου έτους 2020 και ειδών τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς ετών 2021-2022 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

3.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το τμήμα Α2 της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων-έτη 2020-2021 (18μηνο).

4.    Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων 2020-2021».

5.    Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τον συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου του έργου «Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων».

6.    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 232/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τα οικονομικά τεύχη της μελέτης (ομαδοποίηση εργασιών προϋπολογισμού).

7.    Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.

8.    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 39 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) και κατά την παρ. 2 του άρ. εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 64).

9.    Αποδοχή εγκεκριμένων Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2020-2021 και έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίησή τους.

10. Αποδοχή δωρεάς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

11. Απόφαση άσκησης ή μη ενδίκου μέσου αναίρεσης.

12. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων μηνός Οκτωβρίου 2020, για έγκριση παραστάσεων.

13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Δήμαρχος

Σχόλια are closed.