ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 20-01-2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Aρ. πρ. 1160
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 24η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων 2023».
2. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες καθαριότητας Κοιμητηρίων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για τη λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τα έτη 2023-2024.
4. Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Σφαγείου στη θέση «Ξηρόκαμπος» της ΔΕ Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την πράξη: «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων».
6. Λήψη απόφασης περί άσκησης αιτήσεως ακύρωσης κατά αποφάσεως του ΣΥΠΟΘΑ Β Κυκλάδων.
7. Ενημέρωση δικαστικής υπόθεσης, για έγκριση παράστασης.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.