ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 17-02-2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 21η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πόσιμου νερού ελαχίστης ποσότητας 1000 κ.μ./ημέρα και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες καθαριότητας Κοιμητηρίων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων 2023».
4. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικών συμβολαίων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
5. Αποδοχή ένταξης στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ, της Πράξης «Κατασκευή και εξοπλισμός καταφυγίου αδεσπότων ζώων συντροφιάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων – Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθ. 10 του Ν.4830/21».
6. Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς.
7. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.