ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 29 Δεκεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 24-12-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 29 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. πρωτ. 1822/16.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις υπ’ αρ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Πλακοστρώσεις εντός οικισμού Κοινότητας Σχοινούσας».
2. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021.
3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας & Δ.Ε. Νάξου».
4. Έγκριση πρακτικών μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στις κοινότητες Νάξου, Γαλανάδου, Γλινάδου, Ποταμιάς, Σαγκρίου, Χαλκείου, Κορωνίδας.
5. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και μεταφορικών μέσων δήμου με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).
6. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, ειδών χειροτεχνίας και αναλώσιμων ειδών μελανιών-τόνερ έτους 2021».
7. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ».
8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης: ’’Σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου ύδατος και της μείωσης των διαρροών’’ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
9. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης Στ. ΦΟΠ και επιτοίχιων Φ.Σ στις περιοχές Βουρβουριά – Δαμαλάς της Κοινότητας Δαμαριώνα Νάξου (αρ. απόφ. 331/2020 Ο.Ε.).
10. Διαγραφή οφειλών ύδρευσης.
11. Ορισμός δικαστικών επιμελητών για τη διεκπεραίωση αναγκαστικών μέτρων και επίδοσης νομικών εγγράφων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.
12. Αποδοχή δωρεάς τυροκομικών προϊόντων.
13. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
14. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
15. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020, χρηματοδοτούμενων.
16. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

 

Σχόλια are closed.