ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 24-03-2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 28η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδών.
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων- 18μηνη (Β’ εξάμηνο 2023-έτος 2024).
3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Καθαρισμός ακτών νήσου Νάξου» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023».
5. Καθορισμός μισθωτικών αξιών (τιμών) τμημάτων αιγιαλού, παραλίας για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους, είτε κατόπιν δημοπρασίας είτε χωρίς δημοπρασία (απευθείας), για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών), λειτουργίας τροχήλατου αναψυκτηρίου για τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ετών 2023, 2024 και 2025.
6. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη μεταφοράς επίτονου από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου.
7. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
8. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
9. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη σύνδεσης στο δίκτυο χαμηλής τάσης του γηπέδου στη θέση “Δενδολίβανος” της Δ.Ε. Σχοινούσας.
10. Έγκριση αποδοχής δωρεάς.
11. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων Απριλίου 2023 για έγκριση εκπροσώπησης του Δήμου.
12. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου στην Κ. Βίβλου.
13. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου προσθέτων πράξεων επί των δανειακών συμβολαίων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τα ενταγμένα έργα στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.