ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 21-04-2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 25η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα
πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι
θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ».
3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πόσιμου νερού ελαχίστης ποσότητας 1000 κ.μ./ημέρα.
4. Έγκριση αποδοχής θεωρημένης μελέτης για το έργο: «Επέκταση Δικτύου αποχέτευσης περιοχής Ορκού Κοινότητας Βίβλου»
5. Έγκριση και παραλαβή 1ου σταδίου της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»
6. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς κατασκευής του έργου επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Ορκού Κοινότητας Βίβλου
7. Λήψη απόφασης για υποβολή ή μη ΜΗΝΥΣΗΣ για φθορά ξένης ιδιοκτησίας-κοινόχρηστων πραγμάτων και κλοπή στην Κοινότητα Σκαδού Νάξου
8. Ενημέρωση Δικαστικής Υπόθεσης 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 για συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 75/28- 3-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ε2ΒΩΚΗ-Δ1Χ).
9. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Λειτουργία, Διαχείριση και προβολή των Μουσείων της Κοινότητας
Απεράθου και του Θεατρικού Μουσείου Ι. Καμπανέλλης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2023
10. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
11. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.