ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28-04-2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 2η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων με τίτλο: «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων , σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021».
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Λειτουργία, Διαχείριση και προβολή των Μουσείων της Κοινότητας Απεράθου και του Θεατρικού Μουσείου Ι. Καμπανέλλης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2023
3. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για το έργο: Βελτίωση –Ασφαλτόστρωση δρόμων Αγ. Αρσενίου και Βίβλου για το υποέργο Μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ.
4. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠ Α 531/23-3-2023 για την δαπάνη που αφορά την επαύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής του Βρεφονηπιακού Σταθμού Φιλωτίου Νάξου.
5. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠ Α 704/25-4-2023 για την δαπάνη που αφορά τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του γηπέδου στη θέση ‘Δεντρολίβανος’ της ΔΕ Σχοινούσας.
6. Εισήγηση περί αδυναμίας τήρησης διπλογραφικού συστήματος στο ΔΛΤ.
7. Έγκριση προπληρωμής ΧΕΠ για νέα παροχή για το αντλιοστάσιο Α/Σ για Σχοινώνα Βίβλου
8. Έγκριση προπληρωμής ΧΕΠ για νέα παροχή στη δεξαμενή Δαμαριώνα
9. Έγκριση προπληρωμής ΧΕΠ για επαύξηση ισχύος παροχής στο αντλιοστάσιο Αι Λια Δαμαριώνα Νάξου
10. Έγκριση προπληρωμής ΧΕΠ για νέα παροχή στο αντλιοστάσιο Α/Σ στη θέση Καταρράκτη Βίβλου Νάξου
11. Έγκριση προπληρωμής ΧΕΠ για την μετατόπιση στύλων ΜΤ και Χτ για τις ανάγκες του έργου Βελτίωση –Ασφαλτόστρωση δρόμων Αγ. Αρσενίου και Βίβλου
12. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
13. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
14. Ορισμός συμβολαιογράφου για την υπογραφή συμβολαίων (πρόσθετη πράξη) για τα έργα: α) Εκσυχρονισμός-Αναβάθμιση ταχυδιυλιστηρίου Εγγαρών , β) Εγκατάσταση ευφυών συστημάτων Διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης και γ)Βελτίωση –Ασφαλτόστρωση δρόμων Αγ. Αρσενίου –Βίβλου.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.