ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Νάξος, 12-05-2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 16η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της Πράξης: «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
2. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της Πράξης: «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002249 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
3. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αρ. 94/2023 (ΑΔΑ: ΨΩΡΥΩΚΗ-Υ1Η) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση υποβολής αίτησης υπαγωγής προς χρηματοδότηση της Πρότασης Έργου με τίτλο: «Σχεδιασμός και Ανάδειξη Ολοκληρωμένου Πεζοπορικού Δικτύου για τις νήσους Νάξο, Δονούσα, Ηρακλειά, Άνω Κουφονήσι και Σχοινούσα» στην Πρόσκληση TA-01 του έργου SUB1a. «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας».
4. Ενημέρωση δικαστικής υπόθεσης για έγκριση παράστασης ή αποδοχής εξώδικου συμβιβασμού.
5. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
6. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
7. Υποβολή στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων 1ου τριμήνου, έτους 2023.
8. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων οικονομικού έτους 2023.
9. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, έτους 2023.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.