ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 26-05-2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 30η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πληρωμής για την εξωσυμβατική χρήση του μίσθιου για το ακίνητο ιδιοκτησίας Κρητικού Εμμανουήλ και Σκουλάτου Μαργαρίτα στην θέση Άγιος Νικόλαος Λιβάδι Νάξου.
2. Έγκριση της εξειδίκευσης της δαπάνης για την καταβολή παγίου τέλους προσωρινής καταχώρισης στο ελληνικό κτηματολόγιο (Δήλωση περιουσίας Δημοτικών Κοινοτήτων).
3. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων
4. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων
5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.
6. Έγκριση μελέτης, τευχών και όρων διακήρυξης Ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: < Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την επισκευή των μονάδων αφαλάτωσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων>.
7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τα έτη 2023,2024,2025.
8. Λήψη απόφασης για τροποποίηση σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των ΔΕ. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

 

 

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.