ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 02-06-2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 6η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου και υπαίθριου προαύλιου χώρου για αποθήκες και στέγαση εξωτερικών συνεργείων υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην Κ. Νάξου.
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικών, φανερών και προφορικών δημοπρασιών για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στις κοινότητες Αγ. Αρσενίου, Βίβλου και Κυνιδάρου.
3. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας: «Καθαριότητα ακτών Μικρών Νησιών» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
4. Σύσταση παγίας προκαταβολής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.
5. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
6. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
7. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.