ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 23-06-2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 27η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου, ενός (1) σαρώθρου πεζού χειριστή και ενός (1) ηλεκτροκίνητου χειραμαξιδίου καθαρισμού».
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Κοινότητα Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3. Έγκριση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2022-2023, κατόπιν συμμόρφωσης με την υπ’ αρ. 849/2023 (ΓΑΚ 499/07-04-2023) Απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
4. Εξέταση ένστασης κατά της έκθεσης εκτίμησης ακινήτων για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ αντλιοστασίου Α/Σ2 Σχοινώνα Βίβλος (αρ. 112/2023 ΑΟΕ).
6. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ αντλιοστασίου Α/Σ1 Καταρράκτη Βίβλος (αρ. 115/2023 ΑΟΕ).
7. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ αντλιοστασίου Α/Σ1 στη θέση Καταρράκτης Βίβλου (αρ. 138/2023 ΑΟΕ).
8. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ αντλιοστασίου Α/Σ2 Σχοινώνα Βίβλος (αρ. 139/2023 ΑΟΕ).
9. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
10. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
11. Έγκριση παραίτησης από προσφυγές.
12. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.
13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.