ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                Νάξος, 30-10-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως ισχύει και τις ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 18318/13.03.2020 με ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ, 40/20930/31.03.2020 ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ, 33282/29.05.2020 με ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 και 60249/22.09.2020 με ΑΔΑ Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9, την 3η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών.
2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Νάξου».
3. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
4. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης Στ. ΦΟΠ και επιτοίχιων Φ.Σ στις περιοχές Βουρβουριά – Δαμαλάς της Κοινότητας Δαμαριώνα Νάξου.
5. Έγκριση της υπ’ αρ. 173/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά αναμόρφωση (4η) του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2020.
6. Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το ΔΛΤΝάξου για την παροχή υπηρεσιών «Αποκομιδή απορριμμάτων κλπ στις ζώνες ευθύνης λιμένων ΔΛΤΝάξου».
7. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.