ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                        Νάξος, 06-11-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, την 10η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. πρωτ. 1822/16.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις εγκ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων».
2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή – επισκευή WC στο Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου».
3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Πλακοστρώσεις οδών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εγκαταστάσεων δεξαμενής Τ.Κ. Σαγκρίου».
5. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής ποσοτικής και οριστικής παραλαβής για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
6. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης Φ.Σ. επί ισάριθμων νέων Στ Χ.Τ στην περιοχή κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου Χώρας Νάξου – Μελάνων από το μαρμαράδικο Γκούφα έως οικόπεδο ΟΑΕΔ στον οικισμό Αγ. Θαλέλαιος Μελάνων Νάξου (αρ. απόφ. 165/2020 Ο.Ε.).
7. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για δαπάνες ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (αρ. απόφ. 178/2020 Ο.Ε.).
8. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη επαύξησης ισχύος ηλεκτρικής παροχής 50614658 στη γεώτρηση Τιμίου Σταυρού Φιλωτίου (αρ. απόφ. 256/2020 Ο.Ε.).
9. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για δαπάνες ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (αρ. απόφ. 206/2020 Ο.Ε.).
10. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Πολυκρέτη.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.