ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 11-12-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, την 15η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. πρωτ. 1822/16.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις εγκ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση τριών υδρευτικών γεωτρήσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας».
2. Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών διενέργειας / αξιολόγησης για συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2021.
3. Συγκρότηση Επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2021.
4. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας για το υποέργο 1 «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΑΔΟΥ ν. ΝΑΞΟΥ».
5. Τροποποίηση μέρους της υπ’ αρ. 416/2020 απόφασης Ο.Ε. ως προς την κατακύρωση της κατεπείγουσας προμήθειας rapid tests.
6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση οχημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών 2020».
8. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας & Δ.Ε. Νάξου».
9. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων».
10. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συγκοινωνιακό έργο έτους 2021».
11. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
12. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
13. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη μεταφοράς παροχής με Α.Π. 50624527-02 που βρίσκεται στις κερκίδες του γηπέδου «ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ» (αρ. απόφ. 415/2020 Ο.Ε.).
14. Αποδοχή δωρεάς έργων υποδομής και προμηθειών από την ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ για την Κοινότητα Κουφονησίων.
15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
16. Έγκριση της υπ’ αρ. 186/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά αναμόρφωση (5η) του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2020.
17. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020, χρηματοδοτούμενων.
18. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.