ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Νάξος, 18-12-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 22 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. πρωτ. 1822/16.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις υπ’ αρ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών σήμανσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για την αποκατάσταση βλαβών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Δράσεις αδεσπότων ζώων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2021».
5. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συγκοινωνιακό έργο έτους 2021».
6. Έγκριση πρακτικών μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στις κοινότητες Αγ. Αρσενίου, Απειράνθου και Μονής.
7. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021».
8. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και μεταφορικών μέσων δήμου με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).
9. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρων για κατασκευή παιδικών χαρών» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
10. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αξιοποίηση γεωτρήσεων στις Κοινότητες Μέσης, Κορώνου και Φιλοτίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
11. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου εκδηλώσεων στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Εγγαρών» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτες στατικής επάρκειας κτιρίων».
13. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας σύμβασης για την εργασία «Αποκατάσταση βλαβών γεωτρήσεων και αφαλάτωσης Δονούσας».
14. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας σύμβασης του έργου «Ανακαίνιση Δημοτικών WC Χώρας Νάξου».
15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
16. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδών 2020»
17. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας «Λειτουργία, διαχείριση και προβολή μουσείων».
18. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας «Λειτουργία, διαχείριση και προβολή θεατρικού μουσείου Ι. Καμπανέλλη».
19. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας «ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ –ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».
20. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
21. Έγκριση της υπ’ αρ. 1864/18-12-2020 απόφασης Δημάρχου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην 1η πρόσκληση του προγράμματος New Energy Solutions Optimized for Islands ( NESOI).
22. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
23. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
24. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020, χρηματοδοτούμενων.
25. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.