ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Νάξος, 19-02-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης (αμιαντοσωλήνα) από δεξαμενή Αγίου Χρυσοστόμου έως Φαρμακείο Δέλλα Ρόκα και αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα του οδοστρώματος».
2. Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση οχημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια «Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση ταχυδιυλιστηρίου Εγγαρών», έγκριση της μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης, έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ01 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με αρ. πρωτ. 14753/24.07.2020 στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον».
4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αθλητικό κέντρο στη θέση Μαυρομοίρες της ΤΚ Απεράθου».
5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης παραλιακών οικισμών».
6. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή δικτύου όμβριων».
7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση-Στεγανοποίηση Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών».
8. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
9. Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες έχουν συναφθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 175 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) μηνών, κατόπιν του με αριθ. 9755/08.02.2021 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.
10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, για την εκτέλεση έργου «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων, αντλιοστάσια και αγωγοί μεταφοράς νερού Τ.Κ. Δαμαριώνα – Τ.Κ. Φιλωτίου και εξωτερικός αγωγός ύδρευσης και αντλιοστάσιο δεξαμενής Κεραμίου Τ.Κ. Χαλκείου» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) ΚΥΑ, ποσού 788.000,00 €.
11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, για την εκτέλεση έργου «Αγωγός μεταφοράς ακάθαρτων Τ.Κ Σαγκρίου – Βίβλου» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) ΚΥΑ, ποσού 1.960.000,00 €.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.