ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 26-02-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 2 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και μεταφορικών μέσων δήμου με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021.
3. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων».
4. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πλήρη επισκευή και συντήρηση των μονάδων αφαλάτωσης στη νήσο Σχοινούσα».
5. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας σύμβασης για τη μελέτη «Ανέγερση εκπαιδευτηρίου στην ΤΚ Σαγκρίου».
6. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων Τ.Κ. Σαγκρίου Βίβλου».
7. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
8. Έγκριση αποδοχής επιχορηγήσεων.
9. Έγκριση άσκησης αγωγής για την κατάληψη τμήματος δημοτικής οδού στον οικισμό Δαμαλά Κοινότητας Δαμαριώνα Νάξου.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.