ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 05-03-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 9 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου εκδηλώσεων στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Εγγαρών».
2. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας – περιβολής και εμφάνισης δικαιούχων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Φιλωτίου Νάξου».
4. Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.
5. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέγειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης Νάξου, έγκριση της μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης, έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ01 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με αρ. πρωτ. 14753/24.07.2020 στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον».
6. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία κλαδέματα υψηλών δένδρων μετά από την κακοκαιρία «ΜΗΔΕΙΑ» στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας και κατάρτιση όρων.
7. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αντλιοστασίου ύδρευσης ’’ΚΑΜΠΙ’’ & υδρογεώτρησης ’’ΚΑΚΟΡΥΑΚΑ’’ Τ.Κ. Απειράνθου».
8. Έγκριση διαγραφής και επαναβεβαίωση οφειλής.
9. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.