ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 02-04-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 06 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας «Επαύξηση δυναμικότητας κατά 80m3/ημέρα της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης (150m3/ημέρα) στη Δονούσα».
2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αφαλάτωση Ηρακλειάς».
3. Έγκριση αποδοχής επιχορηγήσεων.
4. Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας».
5. Έγκριση άσκησης αναίρεσης κατά της υπ’ αρ. 21/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.