ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 23-04-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 27 Απριλίου 2021 ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και μεταφορικών μέσων δήμου με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας 5 ετών.
2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «NAXIOS – Ψηφιακή εφαρμογή ξενάγησης σε πολιτιστικούς πόρους και πλατφόρμα διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου Νάξου».
3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία «Καθαριότητα Νεκροταφείων Νάξου».
4. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μίσθωση χημικών τουαλετών».
5. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων – 18μηνη (έτη 2022 – Α’ εξάμηνο 2023).
6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Νάξου, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών ύδρευσης.
7. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της παροχής υπηρεσιών για τη «Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης», στις Κοινότητες Δονούσας – Ηρακλειάς – Κουφονησίων και Σχοινούσας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο: «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) λόγω πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας (κορωνοϊού Covid-19) για το έτος 2021».
9. Έγκριση της υπ΄ αρ. 10/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2021.
10. Έγκριση της υπ’ αρ. 11/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικονομικού έτους 2021.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.