ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 14-05-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ. 7273
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 18 Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021».
3. Έγκριση της υπ’ αρ. 14/2021 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με θέμα «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2014».
4. Έγκριση της υπ’ αρ. 15/2021 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με θέμα «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2015».
5. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ ΔΕ Δρυμαλίας».
6. Καθορισμός τιμών θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2021 .
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» (Πρόσκληση ΑΤ09).
8. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ 1821 – ΕΛΛΑΔΑ 2021».
9. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης και έγκριση Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών της πράξης με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον».
10. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου ν. Νάξου».
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδού στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας «Αναπτυσσόμενα ηλιακά φωτιστικά σε ιστό τροφοδοτούμενα από φωτοβολταϊκά στοιχεία» του προγράμματος Interreg Med Consume-Less του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
13. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων μηνός Μαΐου 2021, για έγκριση παραστάσεων.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.