ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Νάξος, 20-05-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 25 Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρων για την κατασκευή Παιδικών Χαρών».
2. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μίσθωση χημικών τουαλετών».
3. Έγκριση Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια της πράξης με τίτλο: «Ευφυείς τεχνολογίες στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» το οποίο θα προταθεί προς ένταξη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση», στην Πρόσκληση ΑΤ08 µε τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».
4. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
5. Έγκριση κατανομών – επιχορηγήσεων.
6. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΓΚΡΙΟΥ – ΒΙΒΛΟΥ» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
7. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών ύδρευσης, αποχέτευσης, αφαλάτωσης.
8. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην πρόσκληση ΑΤ09, στον άξονα προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», στην πρόσκληση με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» για το Υποέργο 1 με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Χώρας Νάξου», το Υποέργο 2 με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης για την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της ΔΕ Νάξου» και το Υποέργο 3 με τίτλο: «Μελέτη ανέγερσης ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Νάξου».
9. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διασφάλιση προσβασιμότητας σε παραλίες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων” στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της πρόσκλησης ΑΤ10, στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ», και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών.
10. Έγκριση μελέτης & υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση δρόμων Αγ. Αρσενίου και Βίβλου», στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», στην Πρόσκληση ΑΤ05 με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία».
11. Έγκριση μελέτης & υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση σπιτιού “Κουνέτη” στην ΤΚ Απεράθου», στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμό», στην Πρόσκληση ΑΤ07 με τίτλο: «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».
12. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο «Ελλάδα 1821-2021» και αποδοχή όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ14 για την υποβολή της πράξης με τίτλο «Ψηφιακές διαδραστικές αφηγήσεις για τη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες: Από το παρελθόν στο παρόν για το μέλλον».
13. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ Τ.Κ. ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΑΠΟ ΑΗ ΛΙΑ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΡΑΧΗΣ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ & ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΦΙΛΩΤΙΟΥ» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
14. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΕΡΑΜΙΟΥ» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
15. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
16. Ορισμός-αντιτίμου εισόδου στα δημοτικά κτίρια.
17. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Λειτουργία, διαχείριση και προβολή των μουσείων της κοινότητας Απειράνθου και του θεατρικού μουσείου «Ιάκωβος Καμπανέλλης» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
18. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ’’ΠΛΑΚΕΣ’’ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΓΚΡΙΟΥ».
19. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Κ. Νάξου και στον οικισμό Αγγιδίων-Νάξου.
20. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
21. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 31/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την αποδοχή συμπληρωματικής δωρεάς και έγκριση σχεδίου Συμπληρωματικής Δωρεάς που αφορά το σύνολο του κόστους σχεδιασμού και κατασκευής υπογείου ορόφου επί του νέου κτιρίου του περιφερειακού ιατρείου της νήσου Σχοινούσας Κυκλάδων.
22. Έγκριση παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου για τον χειρισμό αγωγής.
23. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
24. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.
25. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.