ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Νάξος, 04-06-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 8 Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εργαστηριακές αναλύσεις διερεύνησης του ιού SARS-CoV-2 στα ανεπεξέργαστα αστικά λύματα των ΒΙΟ. ΚΑ. του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
3. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
4. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΜΠΙ & ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΚΟΡΥΑΚΑ Τ.Κ. ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ».
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «EΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
7. Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΜΟΙΡΕΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΠΕΡΑΘΟΥ».
8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ WC ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ».
9. Ορισμός επιτροπών παραλαβής των έργων: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Τ.Κ. ΑΠΕΡΑΘΟΥ» και «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ».
10. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΝΑΞΟΥ».
11. Έγκριση διαγραφής οφειλής παράβασης Κ.Ο.Κ.
12. Σύσταση παγίας προκαταβολής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2021.
13. Έγκριση παράστασης σε εκδίκαση αγωγών στο Ειρηνοδικείο Νάξου.
14. Έγκριση παράστασης σε εκδίκαση προσφυγών.
15. Έγκριση μη άσκησης εφέσεων κατά δικαστικών αποφάσεων.
16. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
17. Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, όταν δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου (άρθρο 65 παρ.3 Ν.4688/20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν.4795/17-04-2021).
18. Λήψη απόφασης για την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας εκπόνησης των μελετών για την προτεινόμενη πράξη με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης έργων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
19. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.
20. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.