ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                Νάξος, 11-06-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 15 Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μίσθωση χημικών τουαλετών».
2. Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Χαλκείου.
3. Έκπτωση αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών 2020».
4. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης Σ.Π.Ε. πόσιμου νερού στη θέση «Μπρόβγαλμα» της Κοινότητας Γαλήνης.
5. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης δεξαμενής ύδρευσης της Κοινότητας Ποταμιάς.
6. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης δεξαμενής ύδρευσης της Κοινότητας Βίβλου.
7. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης δεξαμενής ύδρευσης της περιοχής «Αμπράμ» της Κοινότητας Κορωνίδας.
8. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης νέας γεώτρησης Κοινότητας Μέσης.
9. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης νέας γεώτρησης Κοινότητας Κορώνου.
10. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ».
11. Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΞΟΥ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ».
12. Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή των έργων: α) Επισκευή Αγροτικού Ιατρείου Φιλωτίου », β) Επισκευή – Συντήρηση στάσεων επιβατών Κοινότητας Σαγκρίου, γ) Επισκευή Γενικού Λυκείου Χαλκείου , δ) Αποκατάσταση τοίχων Αντιστήριξης.
13. Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, όταν δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου (άρθρο 65 παρ.3 Ν.4688/20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν.4795/17-04-2021).
14. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 173/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εκτέλεση του έργου ’’ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΚΕΣ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΓΚΡΙΟΥ’’».
15. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
16. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
17. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
18. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.
19. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.