ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Νάξος, 16-07-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 20 Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΓΚΡΙΟΥ – ΒΙΒΛΟΥ».
2. Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΕΡΑΜΙΟΥ».
3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πόσιμου νερού αφαλάτωσης 1000 κ.μ./ημέρα.
4. Έγκριση ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021».
5. Ακύρωση της υπ’ αρ. 120/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «NAXIOS – Ψηφιακή εφαρμογή ξενάγησης σε πολιτιστικούς πόρους και πλατφόρμα διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου Νάξου», κατόπιν συμμόρφωσης με τις υπ’ αρ. 1214/2021 και 1215,1216/2021 Αποφάσεις Α.Ε.Π.Π.
6. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε ιδιώτες της υπηρεσίας «Καθαρισμός εσωτερικών χώρων κτιρίων» στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας – Ηρακλειάς – Σχοινούσας – Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
8. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
9. Έγκριση διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
10. Έγκριση διαγραφής ΤΑΠ και ΔΤ/ΔΦ.
11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων».
12. Έγκριση της υπ’ αρ. 84/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού εσόδων – δαπανών του, οικονομικού έτους 2020.
13. Έγκριση άσκησης μήνυσης για κλοπή νερού στην Κοινότητα Σκαδού Νάξου.
14. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας – περιβολής και εμφάνισης δικαιούχων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
15. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.
16. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.