ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      Νάξος, 01-10-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 5 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια ειδών (μάσκες) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021, σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.
2. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 317 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον ορισμό τρίτου μέλους της επιτροπής διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ».
3. Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή των έργων: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών 2018» και β) «Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών μετά τη θεομηνία από τις 5 έως τις 9-1-2020 για την προστασία της πηγής στη θέση Μελητίνης της Κοινότητας Μονής και του αντλιοστασίου ύδρευσης του οικισμού Μύλοι της Κοινότητας Μελάνων».
4. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
5. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
6. Έγκριση διαγραφής ΤΑΠ και ΔΤ/ΔΦ.
7. Έγκριση μείωσης τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, όταν δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου (άρθρο 65 παρ.3 Ν.4688/20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν.4795/17-04-2021).
8. Έγκριση άσκησης αιτήσεων ακύρωσης κατά αποφάσεων του ΣΥΠΟΘΑ Κυκλάδων και ΚΕΣΥΠΟΘΑ.
9. Έγκριση ισολογισμού έναρξης 1/1/2016 του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ.
10. Έγκριση ισολογισμού 31/12/2016 ΤΟΥ ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ.
11. Έγκριση ισολογισμού 31/12/2017 ΤΟΥ ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ.
12. Έγκριση ισολογισμού 31/12/2018 ΤΟΥ ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ.
13. Έγκριση ισολογισμού 13/12/2019 ΤΟΥ ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ.
14. Έγκριση απολογισμού ΤΕΩΣ ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ ΕΤΟΥΣ 2019.
15. Εισήγηση απογραφής του καταργημένου Νομικού Προσώπου Ν.Ο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
16. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.
17. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.