ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος                                                        , 08-10-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 12 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021, σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
2. Έγκριση πρακτικού άγονης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου και υπαίθριου προαύλιου χώρου για αποθήκες και στέγαση εξωτερικών συνεργείων υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου Αθλητικών Εγκαταστάσεων 2021-2022» Δήμου Νάξου και Μ.Κ.
4. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ» και «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ».
5. Έγκριση διαγραφών οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4795/2021 (ΦΕΚ 62 Α’).
6. Έγκριση παράτασης σύμβασης του έργου «Μίσθωση χημικών τουαλετών».
7. Έγκριση παράτασης σύμβασης του έργου «Λειτουργία, διαχείριση και προβολή των μουσείων της κοινότητας Απειράνθου και του θεατρικού μουσείου ’’Iάκωβος Καμπανέλλης’’».
8. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
9. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
10. Επικαιροποίηση των υπ’ αρ. 442/2020 και 443/2021 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, ως προς την αντικατάσταση μέλους.
11. Έγκριση της υπ’ αρ. 52/2021 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά αναμόρφωση (4η) του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2021.
12. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων μηνός Οκτωβρίου 2021, για έγκριση παραστάσεων.
13. Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στέγασης Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Νάξου.
14. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.
15. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.