ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Νάξος, 19-11-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 23 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού 1ου & 2ου σταδίου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου Αθλητικών Εγκαταστάσεων 2021-2022» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021-2022.
3. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας «Χημικών ύδρευσης – αποχέτευσης – αφαλάτωσης».
5. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών: «Συντήρηση- Παρακολούθηση και Αποκατάσταση λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Άρδευσης –Αποχέτευσης Νήσου Νάξου».
6. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης των εργασιών: «Καθαρισμός υδατοδεξαμενών στις Δ.Ε. Νάξου».
7. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
8. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
9. Έγκριση μελάτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Δράσεις αδέσποτων ζώων έτους 2022».
10. Έγκριση της υπ’ αρ. 57/2021 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά αναμόρφωση (6η) του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2021.
11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.
12. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.