ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Νάξος, 03-12-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 07 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων οικονομικού έτους 2022.
2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατεπείγουσα διάνοιξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Πλάκες της Κοινότητας Σαγκρίου».
3. Έγκριση διαγραφής οφειλών ύδρευσης.
4. Έγκριση διαγραφής οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
5. Έγκριση πληρωμής για εξωσυμβατική χρήση μισθίου.
6. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης 2.000,00 ευρώ σε βάρος του γενικού Κ.Α. 00-6733.001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» και έγκριση κατάστασης οικονομικά αδύνατων πολιτών.
7. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
8. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
9. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Λειτουργία ΧΥΤΑ Νάξου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
10. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος.
11. Έγκριση αποστολής πρόσκλησης για την παροχή εξηγήσεων από οικονομικό φορέα, ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς για το έργο: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση δρόμων Αγίου Αρσενίου και Βίβλου».
12. Έγκριση αποστολής πρόσκλησης για την παροχή εξηγήσεων από οικονομικό φορέα, ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς για τη μελέτη: «Μελέτες στατικής επάρκειας κτιρίων».
13. Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών διενέργειας / αξιολόγησης για συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών καθώς και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για το έτος 2022.
14. Συγκρότηση Επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, για το έτος 2022.
15. Λήψη απόφασης για άσκηση αγωγής κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
16. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.
17. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.